สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ 29 ปี 2566 ผู้ป่วยพุ่ง 4 หมื่นราย

ไข้เลือดออกระบาดต่อเนื่อง🦟❗️

ยอดผู้ป่วยสะสมพุ่งสูง All Kill แซงยอดของปีที่แล้วทุกเดือน จำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคมรวม 7 เดือน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 46,855 ราย เสียชีวิต 41 ราย ขณะที่ผู้ป่วยปีก่อนในเวลาเดียวกันคือ 16,542 ราย ทะลุสถิติเดิมกว่า 2.8 เท่า (ข้อมูลจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) นับเป็นการระบาดครั้งใหญ่ในรอบ 3 ปีตามที่นักวิชาการและแพทย์ได้คาดการณ์ไว้ 📈

🤒จากสถิติมัธยฐาน การระบาดของโรคจะค่อย ๆ ลดลงในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราความชุกของผู้ป่วยอยู่ที่ภาคใต้ ภาคเหนือ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอาจมาจากปัจจัยฝนและส4าพภูมิศาสตร์ที่เป็นสวนป่าที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ยุงลายพาหนะนำโรคไข้เลือดออก

ซี เมดิค ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยกันนะคะ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: https://z-medic.com/product-category/test/mosquito-borne-diseases/

💙We Select the Best from over the World for You

Message us