Home Transport media/Swab Biocomma Biocomma Disposable swab in dry tube

Biocomma Disposable swab in dry tube

Categories: , , , , , , , , Tags: , , , , ,

ชื่อ: Biocomma Disposable swab in dry tube

ผู้ผลิต: Biocomma, China

ชนิดผลิตภัณฑ์: ไม้ที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งบริเวณ ช่องคลอด, ปากมดลูก, ตา, หู, จมูก และลำคอ แบบมีกล่องครอบจัดเก็บ

ชนิดตัวอย่าง :  สารคัดหลั่งต่างๆในร่างกาย

Message us