Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 12 ปี 2023 (Northeastern Region)

🎉ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2023 บริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อจัดชั่วโมงบรรยายวิชาการหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

  • Thyroid function test และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย ทนพญ.เนตรชนก มู่ฮาหมัดอารี Product Specialist
  • Upgrading your lab urinalysis solution โดยทนพญ.เนตรชนก มู่ฮาหมัดอารี Product Specialist
  • Current practice of cervical cancer screening โดยพ.อ.นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ (หมอย้ง) สูตินรีแพทย์และแพทย์ฝังเข็ม ผู้อานวยการกองแพทย์สานักงานสนับสนุน (สสน.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)
  • นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกโดยใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์แอมพลิฟิเคชั่น โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ HbA1c และการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดย ทนพญ.วรฤทัย ทองเกิด Senior Product Specialist
  • การตรวจ Hemoglobin typing ทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล โดยทนพญ.วรฤทัย ทองเกิด Senior Product Specialist

👨‍⚕️ในโอกาสนี้ ซี เมดิค ได้รับเกียรติจากพ.อ.นพ.ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณและดร.นพ.สุธี ยกส้าน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางทั้งสูตินรีและชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมาให้ความรู้ แนะนำแนวทาง และร่วมแชร์ประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยห้องปฎิบัติการกับตัวแทนจากโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯ นอกจากนี้ทางบริษัทเองยังได้แสดงสินค้าเครื่องตรวจและน้ำยาหลากหลายหลักการเพื่อเสนอให้กับผู้แทนจากห้องปฎิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย

🤠เย็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2023 ซี เมดิคยังได้จัดงานเลี้ยงเย็นให้ลูกค้าได้ทานข้าวและร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเป็นการต้อนรับและละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมงาน โดยมีธีมงานเป็น Cowboy Night เพื่อให้เหมาะกับสถานที่เขาใหญ่ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สร้างพละกำลังใจให้พร้อมฟังบรรยายวิชาการของวันถัดไปอีกด้วย

💘ทีมงานซี เมดิค ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ในครั้งหน้าเราหวังว่าจะได้พบลูกค้าของเราที่ภาคอื่น ๆ อีกนะคะ

Z-medic 🧡

💙We Select the Best from all over the World for You

Message us