8 พฤษภาคม l วันกาชาดสากล

🙏 ระลึกถึง ฌ็อง อังรี ดูนังต์ ผู้บุกเบิกสภากาชาด

ด้วยความเมตตาและเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ทำให้นายธนาคารชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่านนี้รวบรวมแพทย์และนักเรียนแพทย์เพื่อรักษาทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามซอลเฟริโน (ฝรั่งเศส+อิตาลี vs ออสเตรีย) โดยในพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์กาชาดที่หมายถึงความเป็นกลาง ไม่เลือกปฎิบัติ และไม่หวังผลกำไร จะต้องไม่มีการโจมตีหรือทำให้ใครบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือศัตรู หากชนชาติใดละเมิดกฏนี้จะถือว่าละเมิดอนุสัญญาเจนีวาของสภากาชาดสากลที่มีประเทศสมาชิกกว่า 186 ประเทศ

🟥 สัญลักษณ์บวกสีแดงจากธงสวิตเซอร์แลนด์

กาชาดกำหนดให้เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์แทนกาชาดและหน่วยแพทย์ โดยแปลงมาจากธงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้เกียรติคุณฌ็อง อังรี ดูนังต์ ที่เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ ภายหลังมีการเพิ่มสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวสีแดงสำหรับองค์กรมุสลิมที่ไม่สะดวกใช้เครื่องหมายกากบาทแดงที่มีความคล้ายกับไม้กางเขน และยังมีเครื่องหมายคริสตัลแดงสำหรับองค์กรที่ไม่ประสงค์ใช้ทั้งสัญลักษณ์กากบาทและจันทร์เสี้ยว

🛺 ถนนอังรี ดูนังต์ ระลึก 100 ปี สภากาชาดสากล

ถนนอังรี ดูนังต์ เดิมชื่อถนนสนามม้า เนื่องจากเป็นถนนที่ทอดยาวตั้งแต่ถนนพระราม 1 (สามแยกเฉลิมเผ่า) ผ่านไปยังถนนพระราม 4 (สี่แยกอังรีดูนังต์) มุ่งหน้าไปยังสภากาชาดไทย ในปีพ.ศ. 2508 เป็นวาระครบรอบ 100 ปี สภากาชาดสากลเสนอให้ประเทศสมาชิกทำอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึง คุณฌ็อง อังรี ดูนังต์ กาชาดประเทศไทยเห็นสมควรว่าควรให้ชื่อ “อังรี ดูนังต์” เป็นชื่อสาธารณสมบัติ ประจวบเหมาะกับที่สภากาชาดมีถนนสนามม้าตัดผ่านหน้าพอดีจึงทำให้ถนนสนามม้าได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ถนนอังรีดูนังต์”

ที่มา

กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.

กาชาดวอนอย่านำเครื่องหมายไปใช้ผิด

เคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงมีถนนชื่อว่า ‘อังรี ดูนังต์’ ในกรุงเทพฯ?

8 พฤษภาคม 1828 กำเนิด “อังรี ดูนังต์” นักมนุษยธรรมรางวัลโนเบล สู่ชื่อถนนในไทย

8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล – Chularat 3 International Hospital

Message us