ช่วงวัยกับความสนใจด้านสุขภาพ 2023

จากการสำรวจความสนใจของประชากรตามช่วงอายุพบว่าในแต่ละกลุ่มมีความสนใจด้านสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้ 

Baby Boomer (อายุ 57-75) 

 • ต้องการความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • ใช้เวลากับ social media มากขึ้นเพื่อเข้าสังคมและรับข่าวสารใหม่ 
 • 75% ใส่ใจเรื่องสุขภาพตนเอง ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลาน 

Gen X (อายุ 41-56)   

 • ยินดีจ่ายค่าสินค้าและบริการที่พรีเมียมสมราคา 

Gen Y/Millennials (อายุ28-40) 

 • สุขภาพกายและใจต้องมาก่อน ให้ค่า Work-life Balance ดำเนินชีวิตแบบชาวชีวจิต 
 • เริ่มบริโภคอาหารเสริม 
 • 40% นิยมเครื่องดื่ม non-alcohol มากขึ้น 

Gen Z (อายุ 12-27)  

 • Google first! อยากทราบต้องได้ทราบ
 • พิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เปรียบเทียบจุดต่อจุด 
 • จริยธรรมและอุดมการณ์ของแบรนด์มีน้ำหนักมาก ไม่ยึดติดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 

Alpha (อายุ 0  -11) 

 • คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เรียนรู้ไว 
 • ตระหนักถึงประเด็นสังคมหนัก ๆ กล้าตั้งคำถาม
 • หวงความเป็นส่วนตัว 
 • ตระหนักถึงผลเชิงสุขภาพ เข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม: TREND2023 เจาะเทรนด์โลก TCDC

Message us