การติดเชื้อร่วมระบบทางเดินหายใจ เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นจริง!

Co-infections (การติดเชื้อที่มากกว่า 1 เชื้อหรือการติดเชื้อร่วม) สามารถเกิดขึ้นได้กับโรคติดเชื้อทุกชนิดและเป็นหนึ่งปัจจัยที่เสริมให้อาการป่วยมีความรุนแรงมากขึ้นจากปกติ วันนี้ ซี เมดิค ได้หยิบงานศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อร่วมระบบทางเดินหายใจ เป็นข้อมูลที่เก็บตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด 19 จากโพสนี้ เราจะได้เห็นอุบัติการณ์โรคทั้งในช่วง pre-pandemic และ post-pandemic

งานศึกษาที่ 1— รวบรวมงานศึกษา 54 แหล่ง จำนวนผู้ป่วยโควิด 18,021 ราย พบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้ออื่นร่วม 0.7% ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีผู้ป่วย 1 รายที่ติดเชื้อร่วมทีเดียว 3 เชื้อ ทั้งโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B😱

อ่านเพิ่มเติม: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8349735/

งานศึกษาที่ 2— ค้นคว้าข้อมูลจากผู้ป่วย 3,070 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่ 79 ราย เป็น 0.8% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด 👾 ความชุกการติดเชื้อร่วมในทวีปเอเชียมีมากกว่าทวีปอเมริกา 🧓 ผู้ป่วยอายุมากกว่า 50 ปีมีอัตราการติดเชื้อร่วม 4.6% ซึ่งมากกว่าช่วงอายุอื่น

อ่านเพิ่มเติม: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8267808/

งานศึกษาที่ 3— จากผู้ป่วย 1,001 ราย พบผู้ติดเชื้อร่วมไข้หวัดใหญ่ 0.4% 🤧

อ่านเพิ่มเติม: https://www.journalofinfection.com/…/S0163…/fulltext

งานศึกษาที่ 4— ความชุกการติดเชื้อร่วมระหว่างโควิด 19 และไข้ไหวัดใหญ่สายพันธุ์ A ในร่างผู้ป่วยเสียชีวิตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศอิหร่านพบว่าจากผู้ป่วยที่เสียชีวิต 105 ราย⚰️ มีการติดเชื้อร่วมไข้หวัดใหญ่ถึง 22.3% รองลงมาเป็น RSV/Bocavirus 9.7% Parainfluenza Virus 3.9% hMPV 2.9% และ Adenovirus 1.9% ส่วนใหญ่เป็นชายอายุมากกว่า 60 ปี

อ่านเพิ่มเติม: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26364

งานศึกษาที่ 5— 🧑‍💼78 แหล่งข้อมูลพบผู้ป่วยโควิด 19 มีการติดเชื้ออื่นร่วม 1,910 ราย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มากที่สุด 22.3% (426 ราย) สายพันธุ์ B 3.8% (73 ราย) RSV 3.8% (35 ราย) และ Adenovirus 1.8% (35 ราย)

อ่านเพิ่มเติม: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26364

งานศึกษาที่ 6— 👶ศึกษาการติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 24 เดือน มีการติดเชื้อ RSV ร่วม 6 ราย ชิ้นงานศึกษาจากสหรัฐ ฯ พบการติดเชื้อร่วม 2% ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ชิ้นงานศึกษาจากประเทศจีนก็พบว่าเด็กกว่า 51.4% มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปร่วมด้วย ส่วนใหญ่เป็นเชื้อ Mycoplasma pneumoniae 57.8% และอีก 15.7% เป็นเชื้อ RSV และไข้หวัดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251170

งานศึกษาที่ 7 (Non-Covid infection)— 🦠การติดเชื้อร่วมทางเดินหายใจที่พบเป็นการติดเชื้อร่วมทั้งหมด 3 เชื้อ 7% จากผู้ป่วยทั้งหมด 1,221 ราย

🚩 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ติดเชื้อร่วมกับ M.pneumonaie RSV และ hRV มากไปน้อยเรียงตามลำดับ

🚩 ผู้ป่วยติดเชื้อ M.pneumonaie ติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B และ RSV มากไปน้อยเรียงตามลำดับ

🚩 ผู้ป่วยติดเชื้อ RSV ติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A M.pneumonaie และ hRV มากไปน้อยเรียงตามตามลำดับ

🚩 ผู้ป่วยติดเชื้อ hRV ติดเชื้อร่วมกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A M.pneumonaie และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B มากไปน้อยเรียงตามตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม: https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/…/s12879-018-3662-z

จากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อร่วมโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เป็นเชื้อที่มีอัตราการติดเชื้อร่วมมากที่สุดเนื่องจากเป็นเชื้อที่ระบาดเป็นฤดูกาลและมีความรุนแรงมาก นอกจากนี้อาการของโรคที่เกิดจากทั้งโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ RSV hMPV หรือ Adenovirus มีอาการที่ใกล้เคียงกัน การตรวจเชื้อเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อวินิจฉัยคนไข้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับแพทย์เพื่อระบุการติดเชื้อที่แน่นอน ตรวจหลายเชื้อในทีเดียว และเป็นแนวทางในการรักษาตามโรคนั้นต่อไป

ดูชุดตรวจ Combo: https://z-medic.com/product-tag/combo/

#ZmedicArticle#Zmedic#Covid19#Influenza#RSV#Adenovirus#hMPV#ComboTest#coinfection

💙Z-medic

We Select the Best from over the World for You

Message us