Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 ปี 2023 (Eastern Region)

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2023 บริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 ภาคตะวันออกที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จ.ชลบุรี

โดยในช่วง Dinner Talk ของวันที่ 19 ตุลาคม 2023 ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ผศ. นพ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาให้ความรู้ คำแนะนำแนวทางการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการและร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น Influenza A/B, RSV, hMPV, Adenovirus, SARS-CoV-2, M.pneumoniae, S.pneumoniae หลังจากจบการบรรยาย ทางบริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านอีกด้วย

ในช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2023 ทางบริษัทฯ จัดบูธแสดงสินค้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและน้ำยาหลากหลายหลักการ โดยแยกออกเป็นบูธต่าง ๆ 6 Solutions ดังนี้

1. Respiratory solutions

2. Mosquito-borne solutions

3. POCT PCR solutions

4. HPV solution

5. TB solution

6. HbA1c & Hb typing solutions

เพื่อเสนอให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้เยี่ยมชม และศึกษาวิธีการใช้งานของสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ทางทีม Product Specialist นำโดยคุณพิทยา ใหม่ตา Vice President of Technic และ ทนพญ.เนตรชนก มู่ฮำหมัดอารี Product Specialist ยังขึ้นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าของบริษัทฯ ในหัวข้อ “SEVEN Lab Solutions of Z-medic 2023” เมื่อจบการบรรยายจากทีม Product Specialist แล้ว ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “Current practice of cervical cancer screening” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน ตามด้วยการอภิปรายเรื่อง “Advances and Pitfalls in Molecular Diagnosis of Tuberculosis” โดย รศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรควัณโรค และการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแฝง และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์พิเชฐ ยุทธนาการวิกรม หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล ขึ้นให้การบรรยายในหัวข้อ “Routine Laboratory Diagnosis of Mosquito-borne diseases and Clinical Correlation” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แนะนำแนวทาง และร่วมแชร์ประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคที่มียุงเป็นพาหะ

ปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Precision Medicine” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ในระดับโมเลกุล เพื่อเลือกการรักษา การใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคในอนาคตอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล โดยการบรรยายเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศการสัมมนาในช่วงสุดท้ายในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และสุดท้ายนี้ทีมงาน ซี เมดิค ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนา Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนา Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 14 นะคะ  

Z-medic 🧡

💙We Select the Best from all over the World for You

Message us